Koncepce ředitele školy - rozvoj ZŠ pro období od r. 2016 do r. 2020

„Koncepce rozvoje ZŠ na období let 2016 až 2020.“kompas-obrazek.jpg

         Předložený návrh koncepce školy vychází ze zkušeností předchozího období let 2010 až 2015. Navazuje na koncepci minulou, aktualizuje ji, v řadě bodů ji též doplňuje – to vše pro předpokládané podmínky budoucího období pěti let.

       Dnešní škola má své limity – materiální, prostorové, personální i finanční. Do značné míry je vše výrazně poznamenáno dvojkolejností financování regionálního školství (Krajský úřad Brno, Obec Rakvice) ve vztahu ke konkrétním možnostem vlastního - přímého řízení školy, coby samostatného právního subjektu – příspěvkové organizace Obce Rakvice.

Cíle a priority regionálního školství stanovené MŠMT se v posledních několika letech vyvíjí velmi dynamicky, do značné míry však i dosti nekoncepčně. Mnohdy se jedná jen o rychlé reakce vládních úředníků na celospolečensky aktuální situace a podněty, na které by mělo školství, podle jejich představ, operativně reagovat. V žádném případě v oblasti centrálního řízení regionálního školství, kam spadá jak mateřská, tak i základní škola, často nelze vůbec hovořit o nějaké dlouhodobé, natož trvalé koncepčnosti.

Vytvořit v těchto podmínkách koncepční materiál pro potřeby naší ZŠ (platný po několik let) je z výše uvedeného důvodu v některých oblastech pouhým pokusem, jak by mohlo rakvické základní školství pokračovat a dále se vyvíjet. Uváděná koncepce tedy vychází ze stávajících legislativních podmínek r. 2016, případně z ministerských vizí, o kterých se již nyní ví, že budou patrně platné v blízkém časovém horizontu. Obava, že některé teze obsažené v této koncepci budou během předmětné doby pozměněny, vypuštěny apod., je tak poměrně velmi vysoká. Ministerstvo školství v posledních několika letech vytváří celou řadu zákonů, vyhlášek, doporučení, ale i vizí, které z dlouhodobého hlediska jsou dokonce i částečně protichůdně. Život školy ale na ně musí operativně reagovat. Tvorba koncepce školy v takto "legislativně neklidném prostředí" je tak do jisté míry záležitost dosti nesnadná.  

     Základní podmínkou pro existenci každé školy je přítomnost žáků, učiva a učitelů. Vše ostatní se může objevovat, mizet, upravovat atd. Z tohoto důvodu je koncepce prioritně zaměřena především do několika níže uvedených oblastí.

1) Poslání školy, základní vize.

2) Analýza stávajícího stavu.

3) Vize školy, hlavní strategické cíle.

4) Prostředky k dosažení cílů.

1. Poslání školy, základní vize

     Naše škola poskytuje předškolní a základní vzdělání dle školského zákona a platných zákonných vyhlášek. Posláním školy do dalších let by měl být její trvalý rozvoj – dle aktuálních potřeb a zájmů společnosti. Měla by být přívětivá pro děti, žáky i jejich rodiče. Měla by se stát místem, které poskytuje svým žákům kvalitní základní vzdělávání na počátku jejich celoživotního učení. Škola má připravit žáky pro další vzdělávání i pro život v „nové Evropě 21. století“. Osobnostní růst žáků by měl být jednou z priorit našeho snažení. Škola by se měla stát i profesní perspektivou pro své zaměstnance, místem kde pracovníci budou motivováni k dobré práci a ke svému dalšímu profesnímu růstu. 

     „Mějme školu, která připraví naše absolventy pro uplatnění se v běžném životě, připraví je k dalšímu vzdělávání.“ Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl: trvalý a kvalitní výchovný a vzdělávací proces pružně reagující na požadavky doby.

2. Analýza stávajícího stavu školy 

     Základní škola a Mateřská škola Rakvice je samostatným právním subjektem - příspěvkovou organizací Obce Rakvice. Vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. Ideální kapacita (cílová naplněnost) činí u:

 • Základní školy                       210 až 270 žáků (včetně předškolní třídy)
 • Mateřské školy                        69 dětí
 • Školní družiny                         60 žáků
 • Školního klubu                      100 žáků
 • Školní jídelny                         libovolný počet dětí MŠ a žáků ZŠ + do 100 tzv. cizích strávníků
 • Současný početní stav zaměstnanců činí 36 osob

     Během posledních 10 let došlo k výraznému zlepšení materiálních podmínek školy. Zlepšila se estetičnost veškerého vnitřního prostoru a areálu školy. Vybavenost školními pomůckami je na velmi dobré úrovni. Technický provoz školy je mimo jiné zabezpečen novou kotelnou, školní kuchyní s jídelnou a sportovní halou. U těchto technologicky náročných prostor došlo v posledních několika letech k jejich celkové – generální opravě.

     Škola vzdělává a vychovává žáky pro potřeby dalšího studia i pro přímý odchod do praxe. Poskytuje žákům dlouhodobě základy dvou cizích jazyků. Připravuje děti předškolního věku na vstup do základní školy. Má vytvořeny podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách - podle jejich zájmu a věku. Při těchto aktivitách vytváří podmínky i pro působení externích vedoucích jednotlivých zájmových skupin a dílčím způsobem s nimi i spolupracuje.    

     Hlavní priority minulého období:

a) Mateřská škola:

 • Výchova komplexně rozvinutého dítěte - přiměřeně sebevědomé – takové, aby na základě svých možností a věku dovedlo získané znalosti, návyky a dovednosti uplatňovat v každodenním životě.
 • Respektování individuálních věkových potřeb dětí, rozvoj jejich osobnosti, vytváření podmínek a prostředí pro prožití šťastného dětství v prostředí MŠ.
 • Bezproblémový nástup do základní školy v řádném termínu.

b) Základní škola:

 • Kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez zásadního specifického zaměření.
 • Důraz je kladen na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny.
 • Výuka znalostí a dovedností, které budou dobře uplatnitelné v životě.
 • Využívání poznatků tzv. sítě Tvořivé školy.
 • Maximální snaha o naplnění tzv. Klíčových žákovských kompetencí obsažených ve školním vzdělávacím programu ZŠ u co největšího počtu žáků.

Vzdělávací program ZŠ mimo jiné obsahoval a i nadále obsahuje některé základní priority:

 • povinná výuka druhého cizího jazyka pro všechny žáky od 7. ročníku (již od roku 2004),
 • výuka jazyka českého (větší počet vyučovacích hodin – v rámci disponibilních hodin), s podporou čtenářské gramotnosti,
 • výuka matematiky (větší počet vyučovacích hodin – v rámci disponibilních hodin),
 • podpora využívání komunikačních a informačních technologií, zavádění a efektivní využívání ICT v maximálním počtu předmětů a při různorodých žákovských činnostech,
 • široká nabídka povinně volitelných předmětů a skupin školního klubu dle personálních a prostorových možností školy,
 • podpora nejen intelektuálního nadání, ale i hudebního, estetického, manuálního ap.,
 • individuální přístup ke vzdělávání žáků s různým druhem postižení, zabezpečení logopedické a dyslektické péče, „ rozumná“ integrace dětí zaostávajících, či jinak postižených - přímo ve třídách základní školy,
 • využívání efektivních metod výuky (např. skupinové vyučování), 
 • vytváření podmínek pro talentované žáky,
 • zabezpečení plaveckého výcviku žáků 2. a 3. ročníku v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin,
 • pořádání lyžařského výcvikového kurzu pro zájemce z 5. až 9. ročníku ZŠ,
 • organizace nadstandardního počtu tzv. mimoškolních aktivit – zájezdů, exkurzí, výletů apod.,
 • pořádání zahraničních výjezdů,
 • pořádání školního plesu, jarmarku, vánočního koncertu apod.
 • úzká spolupráce s naší MŠ,
 • zabezpečení logopedické péče i v MŠ Přítluky.

3. Vize školy, hlavní strategické cíle

     Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy podmíněnou stanovenými cíli školního vzdělávacího programu ZŠ. Do značné míry je ovlivněn:

 1. Složením (dětských) žákovských skupin v jednotlivých etapách školní docházky - od nástupu do MŠ až po absolventa ZŠ.  
 2. Aktuální skladbou pedagogického sboru.
 3. Prostorovými a materiálními podmínkami.

Hlavní cíle:

 1. Udržovat naplněnost školy - neztratit zájem zákonných zástupců o rakvickou základní školu.
  1. Zejména se to týká rodičů žáků z Přítluk.
 2. Vyučovat dle platného školního vzdělávacího programu základní školy.
  1. Provádět pravidelně alespoň 1x ročně revizi našeho ŠVP - s ohledem na aktuální celospolečenské změny a koncepci MŠMT, případně pružně reagovat na úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání.
 3. Udržet a trvale zdokonalovat prostředí a technické zázemí školy.
 4. Dokázat i nadále udržet stabilizovaný pedagogický sbor.
  1. Získat učitele matematiky pro 2. stupeň - na období od začátku šk. r. 2016/17
 5. Udržet širokou nabídku školního klubu.
 6. Spolupracovat s veřejností, zřizovatelem, školskou radou.
 7. Úzce spolupracovat s naší mateřskou školou.
  1. V případě zájmu vytvářet podmínky pro existenci přípravné třídy.
 8. Pokračovat ve zkvalitňování řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na zlepšování práce školy.  

4. Prostředky k dosažení cílů 

4. 1. v oblasti výchovy

a) podporovat u žáka:

 • individualitu, 
 • odpovědnost,
 • zdravé sebevědomí.

b) vést žáka k:

 • tomu, aby znal nejenom svá práva, ale především i své povinnosti,
 • seberealizaci a samostatnosti,
 • odpovědnosti za výsledky své práce,
 • uvědomělé vnitřní kázni,
 • spolupodílení se v přiměřené míře na tvorbě a údržbě estetičnosti školního prostředí,
 • prevenci šikany a rizikového chování.

c) učit žáka k(e)

 • dovednosti vyjádřit svůj názor a stát si za ním,
 • zásadám demokracie,
 • ochotě spolupracovat s druhými a přijímat v různých situacích různé role v týmu,
 • tolerantní a bezkonfliktní komunikaci,
 • zdravému životnímu stylu i k odpovědnosti za své zdraví, (oblast prevence v užívání návykových látek),
 • tvorbě a ochraně životního prostředí,

 4. 2. v oblasti vzdělávání a výchovy

 • naplňovat školní vzdělávací program v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a vzdělávací politikou státu,
 • rozvíjet funkční gramotnosti žáků (čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, finanční)
  • úkol pro všechny pedagogické pracovníky bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník,
 • věnovat soustavnou a systematickou pozornost profesionální orientaci žáků 9. tříd (absolventů),
 • v případě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (jak talentovaní, tak zaostávající žáci, žáci zdravotně postižení, zdravotně či sociálně znevýhodnění) uplatňovat individuální přístup,
  • pro žáky nadané a talentované připravovat vhodné nabídky již na začátku školního roku, motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích a oceňovat jejich nadstandardní úspěchy, pracovat s nimi systematicky v průběhu celého školního roku,
 • ve vyučovacím procesu účelně využívat projekční techniku, interaktivní tabule, ICT, takto organizovanou výuku vždy spojovat s vyjádřením žákovského názoru,
 • využívat aktivizujících metod a forem práce, žáky podporovat v samostatném vyhledávání a třídění informací,
 • v oblasti cizích jazyků věnovat pozornost především zlepšování komunikačních dovedností žáků,
 • analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti,
 • průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje,
 • motivovat ve větší míře žáky k různým formám pohybových aktivit,
 • pořizovat moderní a aktuální učebnice, učební materiály,
 • využívat pro zpětnou vazbu aktuálně vhodných testů – Kalibro, Scio, ČŠI apod.,
  • v intervalu přibližně čtyř let provést evaluaci výsledků vzdělávání (žáci, rodiče, zaměstnanci) – pomocí externího šetření,
 • dbát na dodržování řádu školy,
 • preventivním působením předcházet kázeňským problémům,
 • včas a důsledně informovat rodiče o závažných kázeňských přestupcích, neomluvených absencích, případně o zhoršení prospěchu,
 • odměňovat úspěchy žáků,
 • využívat dotačních programů.

4. 3. v oblasti klimatu školy

 • nadále pracovat na rozvoji kulturního prostředí školy, hodnotách a normách sdílených pracovníky školy,
 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru založenou na důvěře a vzájemné spolupráci mezi žáky, pracovníky školy a rodiči,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, vést rodiče k větší zodpovědnosti za domácí přípravu a výchovu dětí, k prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
 • pokračovat v pořádání tradičních veřejných akcí školy - ples, sezónní (tématické) jarmarky, vánoční koncert, „dýňování“  atd.,
 • rozvíjet u žáků, rodičů i zaměstnanců školy loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí,
 • udržet dobrý standard stravování (vaření) ve školní jídelně.

4. 4 v oblasti personální

 • pokračovat v řízení školy na demokratickém principu vedení, jasně stanovených pravidlech a spravedlivých a jasných podmínkách pro všechny,
 • trvale podporovat tzv. další vzdělávání pedagogů, především v oblastech, které jsou nutné k prosazení aktuálních požadavků vzdělávání,
 • vysílat učitele na výměnné pobyty do jiných škol, organizovat studijní cesty do zahraničí,
 • průběžně předávat zkušenosti z individuálních školení ostatním pedagogickým pracovníkům v rámci vzájemné komunikace a spolupráce napříč pedagogickým sborem,
 • provádět vzájemnou hospitační činnost učitelů,
 • vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky
 • usilovat o zlepšení pracovních podmínek žáků i zaměstnanců školy,
 • vytvářet podmínky pro trvalou stabilizaci kvalifikovaného pedagogického sboru,
 • pokračovat v budování vzájemné důvěry ve vztazích jak mezi pracovníky školy, tak na úrovni učitel - žák, učitel - rodič,
 • podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců oceňovat náměty a návrhy, ale i realizaci nových postupů,
 • využívat v maximální možné míře i „jiných“ finančních zdrojů k odměňování aktivních a kvalitních učitelů (projekty, účelové dotace apod.).

4. 5 v oblasti zájmové a mimoškolní činnosti 

 • motivovat žáky k využívání široké nabídky "kroužků" i jednorázových školních aktivit, upravovat nabídku zájmového vzdělávání dle zájmů žáků a personálních možností školy,
 • v rámci školní družiny a školního klubu podporovat akce zaměřené na sportovní či kulturně-společenské vyžití.

4. 6 v oblasti spolupráce s ostatní veřejností

 • vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti,
 • poskytovat navenek objektivní a ucelené informace,
 • trvale aktualizovat webové stránky školy a Portfolionet coby zdroj hlavních informací pro veřejnost,
 • webové stránky graficky upravit do modernější podoby,
 • připravovat veřejná vystoupení, propagovat školu v místním zpravodaji,
 • v rámci možností spolupracovat se školami v regionu,
 • pokračovat v realizaci společných dílen rodičů s dětmi (zejména 1. stupeň),
 • spolupracovat se zřizovatelem, školskou radou a dalšími subjekty vstupujícími do oblasti školství,
 • nadále vytvářet podmínky pro možnost využití sportovní haly rakvickou veřejností (v době mimo vyučování) - za dodržení stanovených provozních pravidel.

4. 7 v oblasti materiálně technického zabezpečení

 • ve spolupráci se zřizovatelem trvale usilovat o průběžnou údržbu a rozvoj stávajícího zázemí celého školního areálu,
 • soustavně aktualizovat materiální zázemí ICT - HW i SW, jak pro žáky, tak i pro učitele,
 • doplňovat vybavení školy pro názornou a efektivní výuku, aktualizovat učební pomůcky,
 • nahrazovat postupně zastarávající vybavení tříd i kabinetů novým účelně uzpůsobeným vybavením a pomůckami,
 • dokončit pokrytí celého areálu školy kvalitním signálem WIFI,
 • ve spolupráci s obcí využívat různých dotačních programů.

 4. 8  v oblasti spolupráce základní a mateřské školy 

 • nadále vytvářet podmínky pro plynulý přestup dítěte z mateřské školy do základní školy,
 • podporovat společné akce - příprava předškoláků, kulturní akce, pokračovat ve spolupráci pedagogů z MŠ a ZŠ, vzájemně si předávat zkušenosti,
 • spolupracovat při přípravě předškoláků, organizaci zápisu do 1. třídy,
 • spolupracovat při přípravách a chodu tzv. přípravné třídy ZŠ.

4. 9 v oblasti práce s talentovanými a integrovanými žáky

 • pro talentované žáky vytvořit dle potřeby databázi doplňkového učiva, motivovat je k účasti na soutěžích, prezentovat jejich práci – činnost,
 • ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem, rodiči, psychologem – pečovat o rozvoj žáků se SPUCH,
 • zabezpečit logopedickou poradnu a dyslektický kroužek.

4.10 Oblast řízení

 • Doplňovat koncepci školy o nové prvky, průběžně s nimi seznamovat pracovníky školy, žáky a rodiče,
 • Pro informovanost pracovníků školy a rodičů v max. možné míře využívat a rozšiřovat možnosti elektronické komunikace,
 • Zachování stávající počet standardních setkávání rodičů a pedagogů,
 • Pracovat se systémem kontrol, který vede ke zkvalitnění práce zaměstnanců školy.

Poznámka:

 • Předložený dokument řeší koncepci základní školy. Vzhledem k tomu, že naše škola je sloučeným zařízením předškolního a základního vzdělávání, text obsahuje i několik zmínek – odkazů na mateřskou školu.

S návrhem koncepce školy byl seznámen předseda školské rady dne 16. února 2016. Následně jej projednala školská rada.

 

Rakvice 15. 2. 2016                                                                    Mgr. Jaroslav Vysloužil

                                                                                                               ředitel školy