Školní poradenské pracoviště - personální zabezpečení, hlavní úkoly

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťují:

 

Mgr. Kateřina Muchová - výchovná poradkyně, muchova@skolarakvice.cz

                                        - konzultace viz vlákno výchovný poradce

Mgr. Leona Látalová - školní metodik prevence, latalova@skolarakvice.cz

                                   - konzultace ve ST 08:40 - 09:20 hod., příp. kdykoliv dle domluvy

Mgr. Dana Lacinová - speciální pedagog, lacinova@skolarakvice.cz

                                   - konzultace ve ST 14:00 - 14:30 hod., příp. kdykoliv dle domluvy

Mgr. Renata Jedličková - speciální pedagog logoped, jedlickova@skolarakvice.cz 

                                         - konzultace v PO 14:00 - 14:30 hod., příp. kdykoliv dle domluvy

Jana Janoušková - vedoucí učitelka MŠ, janouskova@skolarakvice.cz

 

Poradenské služby jsou zaměřené na

•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 
     vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými
     životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
     příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
     zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 
     vzdělávací činnosti školy,
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 
Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.