Výchovný poradce - kontakt, náplň práce, informace pro rodiče

Výchovný poradce: Mgr. Hana Matějková                                                                                                                                  spojene-ruce.jpg

e-mail: matejkova@skolarakvice.cz

Telefon: 519 349 207

Kabinet: stará budova ZŠ

Konzultační hodiny pro žáky:    Úterý a čtvrtek: 10:35 až 11,20 hod., případně kdykoli od pondělí po pátku - dle domluvy

Konzultační hodiny pro rodiče: Pondělí až pátek - dle domluvy

____________________________________________________

Pracovní náplň
Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie

Další povinnosti

Péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy.
Předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky.
Zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC.
Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.
Podílí se s dalšími pedagogickými pracovníky na zpracování dokumentace integrovaného žáka.
Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči.
Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

Péče o žáky s výchovnými problémy

V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost.
Podle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků.
Pomáhá třídním učitelům s vedením dokumentace výchovných problémů.
Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích.
Navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ).
Spolupracuje s dalšími institucemi.
Spolupracuje s metodikem prevence.

Další metodická a informační činnost

Předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům.
Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu ( úřad práce, sociální péče, krizová centra....)
Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích.
Navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák ).
Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.
Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálněkulturního prostředí.
Ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky se podílí na zavádění a vyhodnocování preventivních programů ve škole ( protidrogová prevence, šikanování, vandalismus).

Volba povolání

Poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče.
Informuje žáky a rodiče o studijních možnostech žáka.
Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání.
Koordinuje a vytváří podmínky pro včasné vyplnění přihlášek ke studiu.
Zpracovává přehledy o přijetí žáků na SŠ, předává je každoročně řediteli školy.
Spolupracuje s učiteli na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání.

Dokumentace

Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
Vede databázi integrovaných žáků , soustřeďuje individuální učební plány, ve spolupráci se zástupcem ředitele provádí archivaci dokumentace.